1800-tallet

"af yderste Vigtighed for det hele Borgersamfunds Tryghed"

Medicinalberetninger og deres anvendelsesmuligheder i historisk forskning
Pris: 
200,00 kr.

Siden 1803 har alle læger haft pligt til hvert år at udarbejde redegørelser om de aktuelle sundhedsforhold inden for deres områder. Disse medicinalberetninger er fremragende kilder til sundhedsvæsenets historie, men indeholder også mange interessante oplysninger om sociale forhold. Desuden kan nogle beretninger anvendes til belysning af lokalpolitiske konflikter, kulturforskelle mellem embedsmænd og den jævne befolkning, offentlige institutioners indretning m.m.

1807-1814

Studier til Københavns og Danmarks Historie [TITLEN ER UDSOLGT!]
Pris: 
100,00 kr.

A History of Prices and Wages in Denmark 1660-1800

Vol. II, Prices in Danish Estate Accounts
Pris: 
160,00 kr.

This book sets forth and discusses the historical context of registrered prices and wages from 19 Danish manors and households, in the period 1660-1800, for a wide range of goods and professions. In addition, there are extensive analyses of accounts, types and qualities of goods and the formation of wages. The majority of these source data originate in free market operations in the Kingdom of Denmark, and testify incontrovertibly to the fact that Denmark of that time was closely connected to the contemporary international market.

Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 1857-1899 [UDSOLGT]

Pris: 
200,00 kr.

Belyser dagliglivet på arbejdspladserne og hvorledes virkeligheden formede sig under arbejde i værksted og fabrik. Vægten er lagt på forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver og mellem arbejderne indbyrdes, på deres aftaler og mellemværender, deres omgangsformer og gensidige indstilling overfor hinanden.

Betænkninger fra Christian VIII's Tid om Styrelsen af det danske Monarki

Pris: 
100,00 kr.

Udgaven omfatter 31 dokumenter fra årene 1840-41 og 1846-48. De er udarbejdet af kongen selv, medlemmer af Gehejmestatsrådet eller andre fremtrædende embedsmænd, og kun kendt i en snæver kreds. Dokumenterne angår de problemer, der rejste sig dels af de nationale modsætninger indefor monarkiet, dels af de voksende krav om en modernisering af monarkiets forfatning og administration.

Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900

Pris: 
100,00 kr.

Bogen indeholder i alt seks afhandlinger:
1. Landarbejderspørgsmålets Udvikling i Danmark fra ca. 1870 til ca. 1900, af Hans Jensen.
2. Organisationsforsøg blandt Landarbejderne, af Hans Jensen og Georg Nørregård.
3. Fortegnelse over de københavnske Fagforeninger 1869-1900.
4. Fagbevægelsens Brydningstid 1871-73.
5. Smedefagets Arbejderorganisationer 1871-85.
6. Arbejdsgiverforeninger i Danmark i Aarene 1862-98, 3-6 alle af Henry Bruun.

Bidrag til Sundtoldens Historie

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807

Pris: 
160,00 kr.

Fem gange besøgte Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognets menighed og skolebørn. Med sig førte han sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt. Denne bog er en udgivelse af Balles visitatsbog fra de to sidste rejser, den fjerde runde fra 1799 til 1804 og den femte - ikke fuldendte - fra 1805 til 1807. Derpå nedlagde han sit tyngende embede.

C.F. Brickas litterære dagbog 1873-1878

Pris: 
100,00 kr.

C.F. Bricka var en kæmpe blandt danske historikere. Et utal af arbejder bærer hans navn. En stilfærdig kæmpe, som først og fremmest markerede sig som redaktør af store samleværker og som udgiver af kilder. Bricka var altså en af fagets organisatorer, igangsættere og teknikere. Han var naturligvis også med, da Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie blev stiftet i 1877. For Selskabet er det altså en særlig glæde at kunne udgive Brickas litterære dagbog fra de år, hvor han var en af de unge mænd, der omskabte faget historie.

C.F. Wegeners dagbøger 1851-1864

Bind 1: 1851-1857. bind 2: 1858-1864
Pris: 
200,00 kr.

Sider