Alle titler

Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik 1866-1901

Pris: 
50,00 kr.

Samling af afhandlinger der er en fortsættelse af de i 1930 udsendte ”Sociale Studier i dansk Historie efter 1857”. Bogen indeholder syv artikler:
1. Sofus Høgsbrog og det sociale Spørgsmaal, ved Jørgen Herman Monrad.
2. Thomas Nielsen og det sociale Spørgsmaal, ved Gudmund Boesen.
3. Frede Bojsen som Socialpolitiker, ved Poul Kierkegaard.
4. J.L. Holstein-Ledreborg og det sociale Spørgsmaal 1872-90, ved Troels Fink.
5. Højres Stilling til den sociale Lovgivning belyst ved Fattigloven og Alderdomsforsørgelsen 1870-91, ved K.S. Rasmussen.

Niels Rosenkrantz: Journal du Congrès de Vienne 1814-15

Pris: 
110,00 kr.

På den berømte Wienerkongres 1814-15 var Danmark repræsenteret ved kong Frederik VI, udenrigsminister Niels Rosenkrantz og gesandten Chr. Bernstorff. Dagbogen følger disse herrers deltagelse i fester og møder med de mange berømte statsmænd, der var til stede, og giver bl.a. et indtryk af Danmarks vanskelige stilling over for Rusland og Sverige.

Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770-1773

Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne

TITLEN ER UDSOLGT!
Pris: 
275,00 kr.

Nordatlanten og Troperne er en håndbog over administrationshistoriske kilder fra Færøerne,Grønland, Island, Ostindien, Guinea og Vestindien. Bogen er udarbejdet af færøske, grønlandske,islandske og danske arkivarer med stort kendskab til områdernes forvaltningshistorie. I alt bringes 71 forskellige kildeeksempler, der både stammer fra landenes regionale og lokale forvaltning og fra den danske centralforvaltning i København.

Nordgrønland 1790-96

Inspektør B.J. Schultz’ indberetninger til direktionen for den Kongelige grønlandske Handel
Pris: 
279,20 kr.

Grønlands ældre historie er kolonihistorie, og i den danske koloni­ad­minstration indtog inspektørerne siden 1782 en nøgleposition. Der var to: en for Nordgrønland og en for Sydgrønland, og de var de lo­ka­le kolonibestyreres direkte (og eneste) overordnede, og refererede direkte til direktionen for Den Kongelige Grønlandske Handel i Køb­en­­havn. Kontakten til København havde form af regelmæssige ind­beretninger, og det er disse indberetninger fra det nordgrøn­landske distrikt i perioden 1790-96, der hermed udgives.

Normannerne

Bd. 1-4
Pris: 
200,00 kr.

De fire bind er inddelt i
Bd. 1 : Indledning i Normannertiden. - 1876
Bd. 2 : Vikingetogene mod Vest i det 9de Aarhundrede. - 1878
Bd. 3 : Danske og norske Riger paa de britiske Øer i Danevældens Tidsalder. - 1882
Bd. 4 : Danelag. - 1882                                                     

Odense Byes Historie

Pris: 
150,00 kr.

Odensebiskoppen C.T. Engelstoft præsterede ene mand at skrive dette værk over Odenses historie frem til 1878. Vist er der sidenhen udkommet nye værker om Odenses historie, der på flere måder har gjort Engelstofts bog forældet.

Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af det 18de Aarhundrede

Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Om Historieskrivning og Historieforskning

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Udgivelsen rummer to klassiske bidrag til den historieteoretiske og historiografiske diskussion; Kristian Erslevs "Historieskrivning. Grundlinier til nogle Kapitler af Historiens Theori" (1911) og Povl Bagges "Om historieforskningens videnskabelige karakter" (1940). Erslevs afhandling er en teoretisk klassiker, hvor han kæmper med spørgsmålet om historiefagets videnskabelige karakter. Spørgsmålet om objektivt og subjektivt i videnskaben var han ikke i stand til at løse tilfredsstillende.

Sider