Alle titler

Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi

Bind 1-2
Pris: 
250,00 kr.

De to bind omfatter en lang række værdifulde, mindre skrifter fra dansk middelalder. Bind 1 indeholder bl.a. Roskildekrøniken, Lejrekrøniken og Sven Aggesens danske kongegenealogi. Bind 2 bl.a. den ældre sjællandske krønike (til 1307), de lundensiske ærkebispers krønike og bisp Gunners levned.
Foruden navneregister indeholder udgaven et gloseregister til latinske ord og vendinger.

Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige

Studier over Nationalitetsskiftet i de skaanske Landskaber i de nærmeste Slægtled efter Brømsebro og Roskildefredene. Bind 1-4 (i 3 dele)
Pris: 
240,00 kr.

Ved Roskildefreden 1658 måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Bogen skildrer, hvad der skete i disse områder de følgende menneskealdre efter at de var kommet under Sverige. Både den svenske politik og befolkningens holdninger. Den behandler således et fortsat aktuelt spørgsmål om hvad national identitet er, og hvordan den bliver til.

Skatter og Skatteforvaltning i ældre Tider

Pris: 
50,00 kr.

En historisk oversigt over lovgivningen om de direkte statsskatter i perioden 1660-1903 og forvaltningen af skatteopkrævningen i denne periode med særligt henblik på amtsstuernes virksomhed.

Skifter fra Køge 1597-1655

Pris: 
100,00 kr.

Fra Køge er bevaret 34 skifteprotokoller fra 1596 til 1919, og de befinder sig i Køge Byfogeds Arkiv i Landsarkivet for Sjælland. I disse protokoller er indført de offentligt skiftede boer, som styredes af byfoged og magistrat. Offentligt skifte foretog man, når der var umyndige arvinger, hvis arvedelingen var vanskelig eller arvingerne uenige, hvis der var nervøse kreditorer, eller hvor der ellers kunne være tvivl.
Til dette bind er udvalgt 24 skifter fra de fem ældste protokoller, som dækker tidsrummet 1596-1663.

Skiønne Efterretninger

Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770
Pris: 
40,00 kr.

I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet "Skiønne Efterretninger", og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke. En del af hans oplysninger blev brugt i det nye bind om Fyn, men først nu udgives manuskriptet omsider.

Skovklosterregnskaberne 1467-1481

Godsregnskaber fra Næstved St. Peders Kloster
Pris: 
32,00 kr.

Regnskaberne fra det godsrige St. Peders kloster i Næstved, gerne kaldet Skovkloster, er antagelig de ældste godsregnskaber i Norden. Her er ikke, som det ofte er tilfældet, tale om jordebøger, der optegner, hvad fæstebønderne egentlig skulle betale i afgifter, men faktiske opgørelser over de ganske ofte varierende ydelser, der indkom fra godset. Ved reformationen blev St. Peders kloster omdannet til adeligt gods, der atter blev til Herlufsholm, hvis godsregnskaber fra 1585-86 allerede er udgivet ved Merete Dahlerup.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Social-statistiske Undersøgelser

Over byarbejderes og landarbejderes levevilkår, arbejdsulykker, børnedødelighed og økonomisk og erhvervsbetinget dødelighed i anden halvdel af det 19. århundrede, bd. 1-2
Pris: 
150,00 kr.

Udgaven er indledt med en biografi over Th. Sørensen og en bibliografi over hans forfatterskab ved Erik Strange Petersen

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857

Pris: 
50,00 kr.

Samling af bidrag forfattet af Henry Bruun, Niels Banke, Vermund G. Laustsen, G. Warmdahl, Kristen Pedersen, Georg Nørregaard, Holger Hansen, G. Boesen og F. Skrubbeltrang.

Som jeg har ment mit fædreland det vel

Rigsråd Christen Skeels politiske optegnelser 1649-1659
Pris: 
100,00 kr.

Christen Skeel (1604-1659) blev optaget i rigsrådet i 1649 og førte fra da af rigsrådets protokol. Samtidig førte han privat en politisk dagbog, der udover rådsprotokollens indhold også rummede hans egne politiske synspunkter. Det gør den mere interessant end rådsprotokollen.
Dagbogen giver et enestående indblik i rådets vanskelige situation i 1650erne, da det under pres fra både konge og stænder måtte kæmpe for såvel landets som sin egen eksistens.

Sider