Alle titler

De Hansborgske Registranter

Bind 1: Forordninger 1544-1580. Bind 2: Breve i Uddrag 1543-1549
Pris: 
200,00 kr.

Hertug Hans den Ældre, bror til kong Christian III, regerede 1544-1580 fra sin hovedresidens Hansborg i Haderslev dele af Slesvig og Holsten med stor omhu og energi. Fra disse år findes en række registranter fra hertugens kancelli, der er overleveret fuldstændige og uden lakuner. Disse er i bind 1 trykt in extenso på nedertysk, men med ret udførlige uddrag på dansk. I bind 2 er udgivet kancellibreve i referat på dansk. Med de to bind foreligger et rigt kildemateriale til Sønderjyllands historie i 1500-tallet.

Den danske Kvindes Historie

Fra Holbergs Tid til vor, 1701-1917, bd. I-II (1917), samt afhandlingerne Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre (1913) og Nogle Strejflys over Christian IV's Tidsalder, særligt med Hensyn til Kvindens Stilling (1930)
Pris: 
100,00 kr.

Kvindehistorie var en gren af historiefaget, som så dagens lys i forbindelse med den stigende kvindefrigørelse i 1970’erne. Men over 50 år forinden, hvor kvindehistorie ellers ikke var et tema, som faghistorikere plejede at beskæftige sig med endsige anse for relevant, havde historikeren Johannes Steenstrup taget det op. Der var således tale om ikke så lidt af et pionerarbejde, og så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det, eftersom Steenstrup som historiker var konservativ og kritisk indstillet over for det moderne gennembrud i historievidenskaben såvel som i samfundet som helhed.

Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900

Første del, til ca. 1880
Pris: 
150,00 kr.

Den gode vilje

En husmandsdreng fra Tåsinge fortæller om opvækst og ungdom
Pris: 
80,00 kr.

Husmand Hans V. Poulsen skildrer minutiøst sin barndom og ungdom på statshusmandsbruget på Tåsinge. Man kan følge livet på husmandsstedet, inde som ude, med familie og venner, naboer og mange kontakter. Man kommer tæt på livet dengang. Uden lange omsvøb fortælles om glæder og sorger i tiden under og efter anden verdenskrig. Der var stadig mange familier med tre generationer under samme tag, og ikke mindst for børnene var det derfor en god tid, hvor der fra morgen til aften var voksne i nærheden til at svare på alle de mærkelige spørgsmål, som børn kan finde på at stille.

Den Nordiske Kriigs Krønicke

Af Sthen Jacobsen
Pris: 
100,00 kr.

Den offentlige Mening og Statsmagten

I den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18de Aarhundrede, 1784-1799
Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Den Store Laksesag

Retten til laksefiskeri i Skjern Å og Ringkøbing Fjord 1729-34
Pris: 
160,00 kr.

Under debatten om den nu skrinlagte Nationalpark Skjern Å blev det hurtigt klart, at mange modstridende interesser gjorde sig gældende. Sådan har det altid været, i hvert fald hvis man dømmer ud fra de sagsakter om laksefiskeriet i Skjern Å, som her udgives. Miljøhistorie handler nemlig ikke kun om menneskers kamp mod naturen, men i høj grad også om deres kamp om naturen. Den store laksesag handler om fiskeri, men også om statens rolle som beskytter af truede naturressourcer, om afgrænsningen af den private ejendomsret og om den ældre enevældes retskultur. Desuden giver sagsakterne selvsagt et nuanceret bidrag til Skjernegnens lokalhistorie.

Bogen kan også læses i en pdf-version .

Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid

[Bind 1: udsolgt]. Bind 2: Perioden 1541-1544
Pris: 
200,00 kr.

Udgaven indeholder rigets øverste domstols, det kongelige rettertings, domme samt Rigens kanslers domme (Forfølgningsprocessen). Dommene udgør en rigdom af ikke mindst retshistoriske, gods- og personalhistoriske oplysninger.

Dr.med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673)

Oversat i Uddrag efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Danmark og Norge samt Fangenskab i Blaataarn
Pris: 
50,00 kr.

Lægen og botanikeren Otto Sperling (1602-81) var tæt knyttet til ægteparret Corfitz Ulfeldt og hustru Leonora Christina, der var datter af Christian IV. Følgelig blev han trukket med i Ulfeldt-parrets fald fra den politiske tinde i begyndelsen af 1650’erne og endte sine dage som fange i Blåtårn. Selvbiografien giver et godt indblik i de politiske forhold på Christian IVs og Frederik IIIs tid, naturligvis set fra Ulfeldt’ernes synsvinkel.

Sider