Middelalder

Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536

Pris: 
160,00 kr.

Denne udgave af adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 omfatter 148 hovedsageligt dansksprogede breve af forskellig art fra 1396 til 1546. Der er tale om aktstykker, der formelt bekræfter optagelse i adelstanden og/eller tildeling af våbenskjold. De kaster lys over adelens, særlig lavadelens historie i relation til Kalmarunionens stadig stærkere, men endnu langt fra overmægtige kongemagt.

Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark

Pris: 
25,00 kr.

Udgaven indeholder ti aktstykker vedrørende Erik af Pommerns (1382-1459) afsættelse. I forordet skriver udgiveren: ”Nærværende Samling Aktstykker er væsentlig fremkommet som et Supplement til ’Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis’, idet man i dette Værk næppe kunde nøjes med en Henvisning til Hvitfelds daarlige Oversættelse af de interessante Dokumenter vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse, medens de paa den anden Side ifølge deres hele Karakter ikke egner sig for en Gengivelse i Udtog”.

Århus domkapitels jordebøger bind 2-3

Kapitlets jordegods 1536-1600. De middelalderlige jordebøger. Bd. 2-3 i ét bind
Pris: 
20,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Bidrag til Sundtoldens Historie

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Christoffer af Bayerns breve 1440-1448

Vedrørende hans bayerske stamhertugdømme, mit deutscher Einleitung und Übersicht
Pris: 
100,00 kr.

Allerede i sin disputats fra 1980 gjorde Jens E. Olesen brug af en del hidtil utrykte og i beskedent omfang udnyttede kilder til belysning af Christoffer af Bayerns styrelse af sine sydtyske besiddelser, som han havde arvet da hans fader, hertug Johan 3. af Neumarkt, døde i 1443. Det er i det væsentlige disse breve, som Olesen hermed har udgivet.
Hvert enkelt af de 111 trykte breve ledsages af en redegørelse for opbevaringssted, skrive-materiale og beseglingsforhold. I den forbindelse er seglene søgt identificeret.

Codex Esromensis

Esrom Klosters Brevbog
Pris: 
100,00 kr.

Codex Esromensis eller Esrum Klosters Brevbog er en samlet fortegnelse over 259 juridiske dokumenter som det store cistercienserklosters munke udarbejdede i 1496. I 1512 attesterede en pavelig udsending rigtigheden af de afskrevne aktstykker, og inklusive et tillæg på ti aktstykker dækker udgivelsen perioden 1144-1514. Brevbogen er hovedkilden til klostrets historie og vidner om livet i og omkring det nordsjællandske kloster.

Danmarks middelalderlige annaler

Pris: 
120,00 kr.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Dansk købstadstyrelse

Fra Valdemar Sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619)
Pris: 
75,00 kr.

Doktorafhandling fra 1900 af Mouritz Mackeprang, der senere blev direktør for Nationalmuseet.
I afhandlingens forord læses bl.a.: "Det havde fra første færd været min agt at give en oversigt over de danske købstadsforfatningers udvikling fra vore ældste stadsretter til enevældens indførelse eller Danske Lovs udstædelse. Samtidig havde dr. phil. P. Munch imidlertid fattet en lignende plan, og vi enedes derfor om at skifte og dele stoffet således, at Kristian IV's købstadforordning af 7. april 1619, der betegner det første blivende brud på kontinuiteten, sattes som grændsepæl".

Danske Kongers Haandfæstninger

Indledende Undersøgelser
Pris: 
50,00 kr.

Sider