Middelalder

De første Konger af den Oldenborgske Slægt

Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid
Pris: 
150,00 kr.

Værket er baseret på Paludan-Müllers forelæsninger ved Københavns Universitet 1872-73, og det følger Danmarks historie 1448-1536, fra Christian 1. til  afslutningen af Grevens Fejde. I bogens forord karakterisede forfatteren bogen således: "Efter sin Herkomst bærer den helt igjennem Spor, jeg ikke har søgt udviske, fordi det mundtlige Foredrags Eiendommeligheder passe ret godt til Bogens hensigt; thi den er bleven til for at henstille til egen Frigjørelse og Andres Bedømmelse Tanker, der ere modnede under et mangeaarigt Studium af Danmarks Historie.

Erik Arup: Udvalgte afhandlinger og anmeldelser

Med indledning af Aksel E. Christensen, bd. 1-2
Pris: 
120,00 kr.

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum, det er: Alle gamle danske oc norske Glosers rette Forklaring, som findes i de Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger

Pris: 
250,00 kr.

Før Danske Lov (1683) skabte et moderne lovgrundlag, byggede Danmarks lovgivning på landskabslovene fra 1200-tallet. De er fulde af gamle og svære ord, som heller ikke 1600-tallets danskere umiddelbart forstod. Men med Ostersen Weiles Glossarium, der på trods af den latinske titel er på dansk, kunne de slå de svære ord op og få en forklaring, der måske ikke helt svarer til moderne retsvidenskabs forståelse, men på den anden side præcist afspejler domstolenes praksis og den almindelige retsbevidsthed omkring midten af 1600-tallet.

Industriens Historie i Danmark

[indtil 1870], bd. 1-3 i 4 dele
Pris: 
300,00 kr.

Koldinghus Lens Regnskab 1610-11

Bind 1: Tekst. Bind 2: Registre
Pris: 
200,00 kr.

Fra 1585 til sin død i 1618 var Caspar Marckdanner lensmand på Koldinghus, som med sine otte herreder var et af landets største len. Som kronens repræsentant i lenet skulle lensmanden sørge for at forvalte kronens ejendom, herunder lensslottet og de tilhørende ladegårde, han skulle opkræve landgilde fra kronens fæstere, indkræve de kongelige skatter, samt sørge for ro og orden i området og i den forbindelse opkræve bøder for lovovertrædelser. Endelig skulle han sørge for bespisning af kongen, dennes følge og andre fyrster, der gæstede lenet.

Lunde Domkapitels Gavebøger og Nekrologium

Libri Datici Lundenses
Pris: 
100,00 kr.

Den ældste gavebog medtager notitser fra Necrologium Lundense og går i sit eget anlæg tilbage til 1145. Den slutter med år 1410. Den yngre gavebog omspænder tiden 1268-1352. Det er et mylder af vigtige oplysninger, der indeholdes i udgaven, mest om Lund og Skåne, Halland og Blekinge, men også med udblik til Sjælland, Bornholm osv. Et utal af væsentlige personalhistoriske notitser findes i udgaven, alle omhyggeligt dateret af den skriftkyndige udgiver. Ved sit rige navnestof er udgaven en guldgrube for filologer.

Missiver fra Kongerne Christiern I's og Hans' Tid

Pris: 
200,00 kr.

Første bind omfatter alle kgl. missiver fra Christian I.s og Hans' regeringsperiode - også de tidligere trykte - hvis tekst er fuldstændigt bevaret, i alt ca. 400. Andet bind omfatter ca. 350 private missiver, deraf et stort antal udaterede. De private breve er enten fra private personer til medlemmer af kongefamilien eller vekslet mellem privatpersoner indbyrdes. Flertallet af brevene er på dansk, og udgaven er på grund af det store ordforråd en guldgrube for nordiske filologer.

Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne

TITLEN ER UDSOLGT!
Pris: 
275,00 kr.

Nordatlanten og Troperne er en håndbog over administrationshistoriske kilder fra Færøerne,Grønland, Island, Ostindien, Guinea og Vestindien. Bogen er udarbejdet af færøske, grønlandske,islandske og danske arkivarer med stort kendskab til områdernes forvaltningshistorie. I alt bringes 71 forskellige kildeeksempler, der både stammer fra landenes regionale og lokale forvaltning og fra den danske centralforvaltning i København.

Normannerne

Bd. 1-4
Pris: 
200,00 kr.

De fire bind er inddelt i
Bd. 1 : Indledning i Normannertiden. - 1876
Bd. 2 : Vikingetogene mod Vest i det 9de Aarhundrede. - 1878
Bd. 3 : Danske og norske Riger paa de britiske Øer i Danevældens Tidsalder. - 1882
Bd. 4 : Danelag. - 1882                                                     

Sider