Redigeret af Erik Nørr & Karl Peder Pedersen, 472 s., 2. udg., Kbh. 2008, ISBN 87-7500-172-1, kr. 220.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen. Som eksempler på kildetyper kan nævnes supplikprotokoller, forligskommissionsprotokoller,

årsberetninger fra toldkamre, fangemandtal, tamperretsprotokoller, skoleberetninger, forsørgelsesplaner og medicinalberetninger. Første udgave kom i 1998, 2. udg. i2008, Bogen er bd. 2 i Kilder til dansk forvaltningshistorie, bd. 1-5 (1998-2008)

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.