Udgivet af Bo Fritzbøger, 302 s., Kbh. 1993, ISBN 87-7500-162-4, kr. 100.

Kort efter Christian VI's tronbestigelse i 1730 blev Christian Ditlev Reventlow frataget embedet som overjægermester. Kongen tildelte det i stedet Frederik von Gram, og en af hans første handlinger i sit nye embede var at indkalde beskrivelser af kronens skove over hele landet, og det følgende år gjorde han forberedelser til at udarbejde en ny skovforordning. Som et led i dette arbejde rundsendte von Gram i sommeren 1731 en lang række spørgsmål om den gældende forordnings overholdelse og eventuelle forslag til forbedringer til de kongelige skovdistrikter. Den foreliggende udgave gengiver de svar, han fik.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.